Địa chỉ: huyện Đăk Đoa - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu Giáo Hải Yang

huyện Đăk Đoa - Gia Lai
gialai-dakdoa-mghaiyang@edu.viettel.vn